Xuất hiện vết hồng đỏ khắp cơ thể là bị bệnh gì?

vết hồng đỏ khắp cơ thể